Stanovy SK

STANOVY

SPORTOVNÍCH KLUBŮ DVOJKA  z.s.

Schválené valnou hromadou Sportovních klubů Dvojka Praha při ZŠ Jírovcovo nám.II dále Sportovní kluby (SK) dne 23.6.2014  a Městským soudem Praha pod č.j.

 ČLÁNEK I:

Základní ustanovení

1 . Sportovní klub: Sportovní kluby Dvojka Praha z.s.   (dále jen SK) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujících tělovýchovu, sport a osvětovou činnost.

2. Sídlem sportovního klubu je U Nových Domů II 532/11,  Praha 4 – Krč, 140 00

 ČLÁNEK II:

Poslání a cíle

Základním posláním SK  je :

a)     organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b)     vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c)      vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,

d)     budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

e)     vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,

f)       hájit zájmy členů tělovýchovné jednoty (sportovního klubu), za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,

g)     dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (městě), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností

 

ČLÁNEK III:

Orgány SK

  1. Orgány SK jsou :

a)     valná hromada,

b)     výkonný výbor,

c)      revizní komise.

2. Nejvyšším orgánem SK je valná hromada složená ze zástupců všech sdružených klubů. Na valnou hromadu vysílá klub delegáty podle zásady 5 členů oddílu/klubu je vysílán 1 delegát. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů SK, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

3. Valná hromada zejména :

a)     rozhoduje o zániku SK a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,

b)     rozhoduje o názvu, sídle a symbolice SK,

c)      rozhoduje o přijetí a změnách stanov SK,

d)     volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je šestileté,

e)     rozhoduje o ustavení nového oddílu

f)       rozhoduje o rozpuštění oddílu nebo organizace v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem

g)     schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SK, schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům

h)     stanoví hlavní směry činnosti SK pro příští období,

i)        schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy SK.

4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň  3/5 většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných .

Valnou hromadu svolává předseda SK.

 5. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů SK v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

6. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

7. Výkonný výbor zejména :

a)     zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

b)     organizuje a řídí činnost SK,

c)      připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob,

d)     dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK,

e)   spolupracuje se sportovními svazy,

f)   zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami,

g)   k zabezpečení činnosti SK vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení  výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

8. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.

ČLÁNEK IV:

Společné zásady členství

            1. Členem SK se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí   s  posláním   SK.  O   přijetí  za    člena   rozhoduje   výkonný   výbor, který    stanoví  podmínky  pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

2. Výši členských příspěvků stanoví  výkonný výbor.

3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

ČLÁNEK V:

Práva a povinnosti členů

            1. Základní práva řádných členů SK jsou :

a)     účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného,  kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu, tak v rámci SK jako  celku, a to za podmínek Stanov SK a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v SK  závazně  přijaty,

b)     účastnit  se   všech  akcí, školení  a  seminářů,  které  podle  povahy   svého   zaměření umožňují  odborný  a výkonnostní růst,  s právem podílet se na všech   výhodách, které  z členství vyplývají,

c)      uplatňovat  své  vlastní  názory,  návrhy   i   kritiku   a   to   podle   povahy  buď  přímo anebo   prostřednictvím  zástupce oddílu  v orgánech SK,

d)     účastnit se jednání orgánů SK, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování,

e)     volit a být volen od 18-ti  let  věku  do všech volených orgánů SK.

2. Základní povinnosti řádného člena jsou :

a)      dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK a základní etické a mravní normy sportovce,

b)      plnit usnesení a rozhodnutí  orgánů  SK,

c)      šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o jeho dobré jméno,

d)      řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s jeho  členstvím a činností  v SK, pokud  o tom příslušný orgán SK podle stanov rozhodl,

e)     řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

3. Řádné členství zaniká :

a)     vystoupením člena,

b)     vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,

c)      vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení  rozhoduje výkonný výbor,

d)     úmrtím člena či zánikem SK ( dobrovolným  rozpuštěním,   sloučením     s jiným  sdružením  anebo  pravomocným  rozhodnutím  ministerstva  o  jeho  rozpuštění ).

 ČLÁNEK VI:

Oddíly

Oddíl je základním článkem SK, který nemá právní subjektivitu.

Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v TJ/SK provozováno, podle věku členů apod.)

O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada.

 ČLÁNEK VII:

Majetek SK a hospodaření

            1. Zdrojem majetku SK  jsou zejména :

–          příspěvky členů SK,

–          příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností SK, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která SK vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti,

–          příspěvky a dotace od sportovních svazů,

–          státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob,

–          majetek převedený do vlastnictví SK  členem SK .

2. Majetek SK  je ve vlastnictví SK  jako celku. O převodech vlastnického práva  k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis SK.

4. Vlastní činnost SK se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup SK při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům SK.

ČLÁNEK VIII:

Jednání jménem SK

Jménem SK jedná předseda, v případě pověření tajemník. Dále může za SK jednat člen výkonného výboru na základě pověření předsedou.

 

V Praze dne 23.června 2014