Členské příspěvky

Členský příspěvek na rok 2019 – 2020 byl stanoven valnou hromadou na 3500,00 Kč za pololetí. Hradí se převodem ve prospěch účtu, variabilní symbol je rodné číslo dítěte (podzim 2019 do 30. 9. 2019, jaro 2020 do 27. 1. 2020).

Za druhé a další dítě v oddíle je stanovena částka 2500,- Kč.

Náborový členský příspěvek ve výši 3000,- Kč zůstává pouze u kategorie přípravek v prvním pololetí, protože přihlášky jsme museli připravit ještě před jednáním výkonného výboru a trenérské rady.

Z této částky hradí oddíl veškeré náklady na svou činnost (pronájmy, startovné, materiál, náklady na organizaci a zabezpečení, náklady na trenéry).